Indvindingsboringer
Vandværket har i alt fem boringer, hvorfra der årligt må indvindes ca. 480.000 kubikmeter vand.

Vandets hårdhed i området er 20 DH

Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværket og hos forbrugerne.

Den rutinemæssige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen. Der udføres følgende kontroltyper:

* Normal kontrol på vandværket
* Udvidet kontrol på vandværket
* Kontrol med uorganiske sporstoffer
* Kontrol med organiske mikro forureninger og
* Begrænset kontrol

Vandanalyse
Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for.

Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmende stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet.

På Skensved Vandværk bliver der udtaget prøver af vandet jævnfør nedenstående:
1. Begrænset kontrol (kontrol hos forbrugeren/ledningsnet) udføres 12 gange årligt.
2. Normal kontrol (kontrol på vandværket) udføres 1 gang årligt.
3. Udvidet kontrol (kontrol på vandværket) udføres1 gang årligt.
4. Boringskontrol (kontrol på vandværket) udføres 1 gang hvert 4 år pr. boring.
5. Organiske mikroforureninger (kontrol på vandværket) udføres 1 gang årligt.
6. Uorganiske sporstoffer (kontrol på vandværket/ledningsnet) udføres 1 gang årligt.

  • Se seneste vandanalyse HER

Tilbageløbsikring
Vi vil gøre opmærksom på, at der skal bruges VA godkendte vandhaner med kontraventil ved alle tappesteder, hvor der kan monteres slange til opfyldning af eventuel balje, svømmebassin eller lignende der kan indeholde forurenet vand. Ved et stop på vandværket enten på grund af strømsvigt eller andet, vil der kunne dannes vakuum i rørene og dermed kan forurenet vand suges ind i vandværkets ledningsnet. Derfor er det vigtigt, at der er påmonteret kontraventil. Vandmåleren skal også være monteret med kontraventil. Ligeledes skal afspærringsventilen før måleren være VA godkendt.

Den der forårsager forurening er ansvarlig og det kan blive dyrt at skulle betale for rensning af hele vandværkets ledningsnet (se specielt 8.1.6. i det nye regulativ der omhandler ovenstående).

Vandinstallationer kan kræves udført med tilbagestrømsventil i henhold til Norm for Vandinstallationer DS439/2000. Denne installation skal efterses én gang årligt af autoriseret VVS installatør. Dokumentation skal gemmes og forevises når efterspurgt. Ved mangel af dokumentation hæfter forbrugeren selv for skader i ledningsnet, samt følgeskader.

Skensved Vandværk A.m.b.a.
Havdrupvej 12
4623 Lille Skensved

Formand Lars V Holm 

Telefon: 30354623

E-mail: formand@skensvedvand.dk

Næstformand Rasmus V W Nielsen

 

Bogholderi Michael Thomas ( Daglig Drift )

8-16

Telefon 25946343 

E-mail Bogholderi@skensvedvand.dk 

Kasserer Peter Juul
E- mail: Kasserer@skensvedvand.dk